פרשת וירא - ביקור חולים לפי רש"י

נשלח 20 באוק׳ 2010, 1:04 על ידי אבי מנדלסון מזכירות   [ עודכן 7 בדצמ׳ 2010, 10:42 ]
רש"י כתב [פרק יח, א]: "וירא אליו - לבקר את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה, ובא הקב"ה ושאל בשלומו".

מקורו של רש"י בבבא מציעא פו ע"ב:

"מאי כחום היום? אמר רבי חמא ברבי חנינא: אותו היום יום שלישי של מילה של אברהם היה, ובא הקדוש ברוך הוא לשאול באברהם. הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחים".

רש"י הביא את דברי חז"ל בשינוי לשון, אבל טרח לציין שמו של בעל המאמר: רבי חמא ברבי חנינא. מה רצה ללמדנו בכך?

מפרש רבי דוד פרדו [נולד בונציה בשנת ה"א תע"ח (1718), בשנת ה"א תק"מ (1780) עלה לארץ ישראל, נפטר בשנת ה"א תק"נ (1790)] בפרושו על רש"י "משכיל לדוד": רש"י נקט לשון "לבקר את החולה" ולא "לבקרו", כדי להדגיש את החידוש הגדול שחידש הקב"ה: ללמד את העולם שיש מצוות ביקור חולים.

ולפי דבריו, מובן למה הזכיר מיד לאחר מכן מימרא של רחב"ח שהרי הוא שדרש במס' סוטה יד ע"א:

"ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דכתיב: [דברים יג] אחרי ה' אלהיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? והלא כבר נאמר: [דברים ד] כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא! אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה, מה הוא מלביש ערומים, דכתיב: [בראשית ג] ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אף אתה הלבש ערומים; הקב"ה ביקר חולים, דכתיב: [בראשית יח] וירא אליו ה' באלוני ממרא, אף אתה בקר חולים; הקב"ה ניחם אבלים, דכתיב: [בראשית כה] ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו, אף אתה נחם אבלים; הקב"ה קבר מתים, דכתיב: [דברים לד] ויקבר אותו בגיא, אף אתה קבור מתים".

רש"י רצה להדגיש שמעשיו של הקב"ה שבא לבקר את אברהם אינו מעשה חריג, חד-פעמי, מפאת מעלתו המיוחדת של אברהם. יש כאן הנהגה עקרונית שיש ללמוד ממנה לדורות: חובה לבקר את החולה! זוהי חובה הלכתית שמקורה בהנהגה האלוהית. מי שמבקר חולה וגומל חסד, מיתדמה בכך לבוראו. לכן שילב רש"י את הדרש ממסכת בבא מציעא עם הגמרא שבמס' סוטה, והזכיר שמו של רבי חמא ברבי חנינא, בעל שני המאמרים, כדי שנשים לב ללימוד לדורות, ולא נטעה לחשוב שמדובר כאן על הנהגה חד-פעמית.

מצווה לבקר כל חולה, בכל הדורות!

Comments